CIEMA LUGO

O Centro de Intervención en Medio Aberto “CIEMA LUGO“, é un Centro Colaborador da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para a atención integral de menores infractores no medio aberto segundo o desenvolvemento da Lei Orgánica 5/2000 e Lei Orgánica 8/2006 pola que se modifica a anterior orde.

As medidas xudiciais que desenvolve son as seguintes:

 • Tratamento Ambulatorio
 • Asistencia a Centro de Día
 • Permanencia de fin de semana en domicilio
 • Liberdade Vixiada
 • Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo
 • Prestacións en Beneficio da Comunidade
 • Realización de Tarefas socioeducativas

Este centro leva intervindo con adolescentes en conflito social desde setembro do ano 2000.

CENTRO DE DÍA DIGNIDADE ABEIRO

É un Centro de Atención de Día, Colaborador da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para a atención integral de menores en idades comprendidas entre os 0 a os 18 anos.

Este centro desempeña este labor dende setembro do ano 1999.

Poboación atendida
 • Menores en situación de risco ou desamparo que por diferentes circunstancias sociofamiliares e persoais non poidan, polo menos temporalmente ver cubertas todas as súas necesidades tanto materiais, afectivas, educativas, etc. no seo da súa propia familia.
 • Familias que presentan algunha disfunción que dificulta o exercicio das súas funcións nutricias e que, como consecuencia, pode comprometer o adecuado desenvolvemento do neno/a ou adolescente.
 • Familias que afrontan unha crise evolutiva para as cales o Programa de Atención de Día pode funcionar como un elemento colector e/ou protector.
 • Familias que precisan un respiro, así como apoio na atención das súas fillas e fillos, dadas as características e o comportamento actuais destes.
CENTRO DE DÍA DIGNIDADE ABEIRO

É un Centro de Atención de Día, Colaborador da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para a atención integral de menores en idades comprendidas entre os 0 a os 18 anos.

Este centro desempeña este labor desde setembro do ano 1999.

Poboación atendida
 • Menores en situación de risco ou desamparo que por diferentes circunstancias sociofamiliares e persoais non poidan, polo menos temporalmente ver cubertas todas as súas necesidades tanto materiais, afectivas, educativas, etc. no seo da súa propia familia.
 • Familias que presentan algunha disfunción que dificulta o exercicio das súas funcións parentales e que, como consecuencia, pode comprometer o adecuado desenvolvemento do neno/a ou adolescente.
 • Familias que afrontan unha crise evolutiva para as cales o Programa de Atención de Día pode funcionar como un elemento colector e/ou protector.
 • Familias que precisan un respiro, así como apoio na atención dos seus fillos, dadas as características e o comportamento actuais destes.
CASAS DE FAMILIA DIGNIDADE

As Casas de familia DIGNIDADE, son centros colaboradores da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, para a atención integral de menores en situación de risco ou desamparo de idades comprendidas entre os 0 e 18 anos.

As Casas de familia son recursos temporales con capacidade para 8 prazas, que teñen como finalidade exercer como medida de protección destinada a aqueles nenos/as que non poden permanecer nos seus fogares.

Se lles proporciona un lugar de residencia e convivencia que cumpra co cometido dunha axeitada satisfacción de necesidades de protección, educación e desenvolvemento.

A Casa Familia de Lugo leva apoiando a nenos/as e adolescentes dende febreiro do 2010.

A Casa Familia de Santiago leva en funcionamento dende Xuño de 2013

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR LUGO

O Punto de Encontro Familiar da provincia de Lugo é un recurso dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para aquelas familias que no seu proceso de ruptura necesitan un apoio técnico e neutral que facilite as relación entre os menores e outros familiares cos que non conviven habitualmente.

Beneficiarios
 • Proxenitores cuxas circunstancias personáis fan aconsellable a supervisión dos encontros co menor (por exemplo, tratamento de enfermidades ou toxicomanías, carencia de habilidades para o coidado do neno, etc.).
 • Proxenitores non custodios que, por diversas razóns, carecen dun lugar que garanta o benestar do menor durante a visita (por exemplo, reside fóra da cidade, a súa vivenda non reúne condicións axeitadas, convive con perdoas que supoñen risco para o menor, etc.).
 • Familias nas que o proxenitor custodio oponse ao réxime de visitas e non favorece os encontros.
 • Menores que amosan unha disposición negativa a relacionarse co seu proxenitor.
 • Menores que se atopan separados dos seus proxenitores cunha medida de protección mediante un acollemento familiar ou residencial.
 • En determinados casos, avós u outros familiares dos menores.
PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR LUGO

O Punto de Encontro Familiar da provincia de Lugo é un recurso dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para aquelas familias que no seu proceso de ruptura necesitan un apoio técnico e neutral que facilite as relación entre os menores e outros familiares cos que non conviven habitualmente.

Beneficiarios
 • Proxenitores cuxas circunstancias personáis fan aconsellable a supervisión dos encontros co menor (por exemplo, tratamento de enfermidades ou toxicomanías, carencia de habilidades para o coidado do neno, etc.).
 • Proxenitores non custodios que, por diversas razóns, carecen dun lugar que garanta o benestar do menor durante a visita (por exemplo, reside fóra da cidade, a súa vivenda non reúne condicións axeitadas, convive con perdoas que supoñen risco para o menor, etc.).
 • Familias nas que o proxenitor custodio oponse ao réxime de visitas e non favorece os encontros.
 • Menores que amosan unha disposición negativa a relacionarse co seu proxenitor.
 • Menores que se atopan separados dos seus proxenitores cunha medida de protección mediante un acollemento familiar ou residencial.
 • En determinados casos, avós u outros familiares dos menores.

Copyrighted Image