Grupo DILL

EIL Grupo DILL corresponde a un tipo de empresa denominada de Inserción Laboral, englobada en diferentes actividades económicas de produción de bens ou prestación de servizos e cuxo obxecto social ten como fin a integración e formación sociolaboral de persoas en situación de exclusión social como tránsito ao emprego ordinario.

O ámbito de actuación ademais de dirixirse a todo tipo de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, concretarase nas persoas usuarias dos centros tutelados pola entidade promotora e máis especificamente nas persoas menores e mocidade interna, que teñan a idade laboralmente establecida, poidan exercer o seu dereito a un traballo remunerado e ás prestacións sociais que legalmente lles corresponden, coa finalidade esencial de lograr a súa inserción social e a súa incorporación ao mercado de traballo.

A estes efectos a práctica laboral complementarase con cursos de formación ocupacional ou outros programas que melloren a súa competencia e capacidade laboral e favorezan a súa futura inserción laboral.

www.grupodill.com

VIVENDA DE INCLUSIÓN

O programa é unha proposta de intervención social baseada nunha vivenda de apoio a mozos en situación de vulnerabilidade social, perceptores de rendas de inserción ou outras percepcións sociais, asociados a itinerarios de inserción sociolaboral.

Este servizo é unha valiosa contribución á mellora das condicións de vida de mozos en risco de exclusión e, máis concretamente, no tocante á consecución de mellores niveis formativos, ao mantemento dun aloxamento estable, ao desenvolvemento de habilidades sociais para a vida diaria e á extensión das redes sociais de apoio informal. En definitiva se trata de facilitarlles procesos de transición máis graduais e, na medida do posible, semellantes aos que experimentan o resto de mozos no seu tránsito á vida adulta.

Máis aló de experiencias concretas como esta, resulta evidente a necesidade de extender as medidas de protección social a este colectivo co fin de procurar períodos de asistencia e intervencións, flexibles e individualizadas, capaces de proporcionarlles todos aqueles recursos que lles permitan unha inserción sociolaboral efectiva.

VIVENDA DE INCLUSIÓN

El programa es una propuesta de intervención social basada en una vivienda de apoyo a jóvenes  en situación de vulnerabilidad social, perceptores de rentas de inserción u otras percepciones sociales, asociados a itinerarios de inserción sociolaboral.

Este servicio es una valiosa contribución a la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en riesgo de exclusión y, más concretamente, en lo tocante a la consecución de mejores niveles formativos, al mantenimiento de un alojamiento estable, al desarrollo de habilidades sociales para la vida diaria y a la extensión de las redes sociales de apoyo informal. En definitiva se trata de facilitarles procesos de transición más graduales y, en la medida de lo posible, semejantes a los que experimentan el resto de jóvenes en su tránsito a la vida adulta.

Más allá de experiencias concretas como ésta, resulta evidente la necesidad de extender las medidas de protección social a este colectivo con el fin de procurar períodos de asistencia e intervenciones, flexibles e individualizadas, capaces de proveerles de todos aquellos recursos que les permitan una inserción sociolaboral efectiva.

Copyrighted Image