¿QUEN SOMOS?

Somos unha ONL que traballa con persoas de cara ao futuro, a través de programas e proxectos creativos e innovadores para propiciar o cambio a través do bo trato e a dignidade humana.

O noso obxectivo principal é a colaboración social en materia educativa da mocidade , principalmente en colectivos máis susceptibles de ser vítimas da pobreza e/ou marxinación.

Dende o ano 2016 constituise como FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE inscrita no rexistro de Fundacións de Interese Galego co Número 06/2016

¿QUEN SOMOS?

Somos unha ONL que traballa con persoas de cara ao futuro, a través de programas e proxectos creativos e innovadores para propiciar o cambio a través do bo trato e a dignidade humana.

O noso obxectivo principal é a colaboración social en materia educativa da mocidade , principalmente en colectivos máis susceptibles de ser vítimas da pobreza e/ou marxinación.

Dende o ano 2016 constituise como FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE inscrita no rexistro de Fundacións de Interese Galego co Número 06/2016

VISIÓN

A nosa visión, para o ano 2020, é intervir na Sociedade de forma activa e integral a través de programas e proxectos creativos e innovadores que nos permitan:

Con respecto ás persoas
Ofrecer servizos especializados e innovadores na atención a persoas (menores/adolescentese e as súas familias) que fomenten a súa autonomía para que poidan ter unha vida máis plena e se sintan parte da sociedade e da comunidade.
Con respecto á sociedade
Contribuir positivamente á sociedade, actuando cun compromiso de cidadanía global e incorporando, neste compromiso, ao mundo empresarial.

Crear redes sociais que permitan, mediante a cooperación e a xeración de ilusión, transmitir coñecemento e formación coa la finalidade de crear unha sociedade mellor.

Con respecto á nosa entidade
Dispoñer dunha estrutura consolidada, independente económica e funcionalmente, que actúe con calidade na xestión dos seus recursos mediante a profesionalización na intervención e cun equipo multi-disciplinar, ilusionado e motivado que aborde os diferentes retos dunha sociedade en continuo cambio mediante a mellora continua, a creatividade e a innovación.

VALORES

Dignidade e bo trato
Entendemos que as persoas e o seu desenvolvemento persoal son o centro de cada unha das nosas decisións e proxectos.
Autonomía e Integración
Promovemos a autonomía das persoas e a súa integración social.
Traballo en equipo
Entendemos os nosos recursos como unidades especializadas que se complementan para proporcionar unha intervención integral, para o que dispoñemos de equipos multidisciplinares que colaboran para alcanzar obxetivos comúns.
Creatividade e innovación
Fomentamos o uso de metodoloxías, proxectos e solucións innovadoras có fin de deseñar intervencións que den resposta ás necesidades específicas de cada Grupo de Interés.
Mellora continua, Motivación e Ilusión
O noso espírito de superación empúrranos a mellorar continuamente os resultados obtidos nas nosas intervencións e proxectos e incrementar o desenvolvemento persoal e profesional da nosa comunidade.
Compromiso social
Somos unha entidade preocupada e comprometida có noso entorno social e tomamos unha postura activa para melloralo.

VALORES

Dignidade e bo trato
Entendemos que as persoas e o seu desenvolvemento persoal son o centro de cada unha das nosas decisións e proxectos.
Autonomía e Integración
Promovemos a autonomía das persoas e a súa integración social.
Traballo en equipo
Entendemos os nosos recursos como unidades especializadas que se complementan para proporcionar unha intervención integral, para o que dispoñemos de equipos multidisciplinares que colaboran para alcanzar obxetivos comúns.
Creatividade e innovación
Fomentamos o uso de metodoloxías, proxectos e solucións innovadoras có fin de deseñar intervencións que den resposta ás necesidades específicas de cada Grupo de Interés.
Mellora continua, Motivación e Ilusión
O noso espírito de superación empúrranos a mellorar continuamente os resultados obtidos nas nosas intervencións e proxectos e incrementar o desenvolvemento persoal e profesional da nosa comunidade.
Compromiso social
Somos unha entidade preocupada e comprometida có noso entorno social e tomamos unha postura activa para melloralo.

POLÍTICA DE CALIDADE

Dignidade  quere proporcionar servizos que satisfagan as necesidades dos clientes e os requisitos legais e regulamentarios aplicables; a través da aplicación do Sistema de Xestión da Calidade ISO 9001.

Dignidade comprométese coa mellora continua e coa satisfacción nos seguintes termos:

Con respecto ás persoas usuarias
  • Comprometémonos coas persoas e cos seus retos.
  • Proporcionar apoio emocional, orientación e competencia educativa familiar.
Con respecto ás entidades colaboradoras
  • Dotar de información obxectiva e útil.
  • Coordinación institucional para mellorar a intervención
  • Deseño de proxectos viables, eficaces, eficientes, ofrecendo transparencia na xestión.
Con respecto aos recursos humanos da propia entidade
  • Proporcionar ferramentas necesarias para construír coñecemento que optimice a intervención do persoal.
  • Fomentar un ambiente ilusionante de traballo a través da conciliación da vida familiar e laboral.
  • Favorecer o desenvolvemento das capacidades persoais e talentos.
Subvencións

BS413A

Beneficiario: ASOCIACION DIGNIDAD DE LUGO
Obxeto: Adecuación do baño de discapacitados na planta baixa para incorporar mampara
adaptada e porta corredeira e grifería sostible
“8 cadeiras ergonómicas Xogos educativos Andel de almacenaxe para xogos”
Importe: 4.900,00 €

Fondo FEDER

PROGRAMA OPERATIVO DE GALICIA FEDER 2014-2020

ORGANISMO XESTOR: DIRECCION XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACION DEMOGRÁFICA

EIXO PRIORITARIO: 10: Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente

2018 – Ayudas para la inversión en la mejora en las infraestructuras y del equipamiento del centro de protección CASA DE FAMILIA
DIGNIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 COFINANCIACION:

80 % FEDER
20 % XUNTA

GASTO SUBENCIONABLE  4.900 €

Asociación Dignidade Lugo
Persoal contratado: Persoa con formación superior en desenvolvemento de aplicacións web ou en administración de sistemas informáticos en rede.

Programa: Atención a menores e familias.

Asociación Dignidade Lugo recibirá unha contratación dunha persoa desempregada inscrita no sistema de Garantía Xuvenil para realizar tarefas de desenvolvemento web e redes na entidade baixo o Programa de Atención a Menores.

Coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, e a cofinanciación do Fondo Social Europeo.

O importe da subvención concedida ascende a 13.885,69 € euros.

Expte: TR352C 2017/169-0

O servizo levarase a cabo na sede de Alcalde Ramiro Rueda 10 de Lugo.

Fundación Educativa e Social Dignidade
Persoal contratado: Grado ou licenciatura en Psicoloxía

Programa: Realizar labores de prevención en centros educativos relacionados có abuso sexual e outros tipos de abusos a menores

Fundación Educativa e Social Dignidade recibirá unha contratación dunha persoa desempregada inscrita no sistema de Garantía Xuvenil para colaborar no Programa de Prevención de Abuso en menores.

Coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, e a cofinanciación do Fondo Social Europeo.

O importe dla subvención concedida ascende a 15.130,92 € euros.

Expte: TR352C 2017/170-0

O servizo levarase a cabo na sede de Perpetuo Socorro 44 deLugo

HISTORIA

CONVENIOS

Diseño Web e Ilustraciones por

www.alejandrouro.com

Copyrighted Image